Quy định mới về Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam

Thứ Hai, 31/5/2021| 17:05

Bộ Nội vụ vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung về Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam đã được Đại hội nhiệm kỳ III thông qua ngày 08 tháng 01 năm 2021.

Theo đó Hiệp hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội theo quy định của pháp luật. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và cơ quan nhà nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; trên nguyên tắc tổ chức, hoạt động tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Quy định mới về Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam

Hoạt động của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam (ảnh minh họa)

Thực hiện tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội, đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp dịch vụ về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội. Thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật; báo cáo Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động và cơ quan có liên quan về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy định của Hiệp hội. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật, xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội.

Điều lệ cũng quy định rõ về Hội viên, tiêu chuẩn hội viên; Quyền của hội viên, Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội về tổ chức Đại hội về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Văn phòng, ban chuyên môn, tổ chức có tư cách pháp nhân và chi hội cơ sở thuộc Hiệp hội, Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên, Giải thể Hiệp hội./.

Công Đảo

 

Top