Kỳ vọng từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Thứ Tư, 24/11/2021| 15:56

Sáng 24/11 Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ được tổ chức tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Hà Nội.

Kỳ vọng từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng” tối 21/11 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ảnh: TTXVN

35 năm đổi mới, đất nước phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng. Nhưng còn không ít tồn tại như sự xuống cấp đạo đức, chênh lệch hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền… Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ đánh giá toàn diện để đi đến những tổng kết về lý luận và thực tiễn.

Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra quan điểm đột phá "Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững". Tinh thần ấy, tư tưởng ấy sẽ được lan tỏa, thấm sâu hơn tới những người làm công tác văn hóa từ hội nghị này.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc cũng là diễn đàn lắng nghe ý kiến đóng góp đặc biệt của các trí thức, văn nghệ sỹ. Nhiều vấn đề lớn đặt ra như làm thế nào để văn hóa phải được đăt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, xây dựng hệ giá trị Việt Nam hay thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Cách đây hơn 7 thập kỷ, tai Hội nghị Văn hóa toàn quốc với quan điểm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", đã tạo thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng đất nước. Hội nghị Văn hóa lần này gửi gắm nhiều kỳ vọng về phát triển văn hoá xứng tầm, và trên hết là thống nhất ý chí, vì một Việt Nam hùng cường./.

(VTV.VN)

Top