Hạ tầng giao thông: Đi trước một bước để thúc đẩy phát triển kinh tế

Thứ Sáu, 22/1/2021| 14:05

Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, hệ thống hạ tầng quốc gia được tập trung nguồn lực xây dựng một cách đồng bộ, hiện đại.

Hạ tầng giao thông: Đi trước một bước để thúc đẩy phát triển kinh tế

 

Top