Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

- 1 ngày trước

Bộ Y tế vừa ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.

Top