Trung Quốc công bố sách trắng về 6G

Thứ Năm, 17/6/2021| 9:19

Sách Trắng định hướng phát triển công nghệ mang tính đột phá với tham vọng đưa hàng loạt ứng dụng 6G vào cuộc sống, đưa 6G vào khai thác thương mại năm 2030.

Top