TP Hồ Chí Minh quy định thời gian người dân được đi ngoài đường

Thứ Hai, 26/7/2021| 7:36

Nhằm kiểm soát tốt việc an toàn phòng chống dịch, TP Hồ Chí Minh sẽ quy định cụ thể về thời gian trong ngày người dân với nhiệm vụ gì sẽ được phép ra ngoài đường. Còn không có lý do, nhiệm vụ chính đáng đều phải ở nhà.

Top