Quảng Nam tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, danh thắng

Thứ Ba, 12/4/2022| 14:56

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh theo tinh thần công văn số 1083 của Bộ VHTTDL.

Quảng Nam tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, danh thắng

Thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này và các quy định về đầu tư, xây dựng khi triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (bất kể các dự án được triển khai bằng nguồn vốn đầu tư nào). Sở VHTTDL hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích. Triển khai thực hiện đúng các nội dung thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích đã được Bộ VHTTDL, cơ quan chức năng của Bộ VHTTDL thỏa thuận, góp ý để đảm bảo bảo vệ, giữ gìn được yếu tố gốc tạo nên giá trị di tích. Chỉ đạo tăng cường phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa được xếp hạng.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho các cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích; cũng như đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong hoạt động này, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích. Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị DSVH, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các chương trình, hoạt động tương tác, xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương; tổ chức tuyên truyền rộng rãi về giá trị của di tích, lý do bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và công khai nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để nhân dân được biết, tham gia, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội về việc thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Khi hoàn thành dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; cần có hình thức thích hợp để giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật của di tích, ngày khởi công, ngày hoàn thành, các tổ chức, cá nhân đóng góp tài chính, đơn vị thi công…

Theo Báo Văn hóa

Top