Quy định về bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ

Thứ Tư, 7/4/2021| 14:21

Là Văn kiện kèm theo Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quy định này nhằm bảo tồn, quản lý và khai thác bền vững nguồn lợi thuỷ sản, giữ gìn an ninh và trật tự hoạt động đánh bắt trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

Quy định được ký ngày 29 tháng 4 năm 2004.

Quy định về bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ

 

Tải Quy định tại đây. (Bản Tiếng ViệtBản Tiếng Trung).

Tải các Phụ lục bản Tiếng Việt tại đây. (Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4Phụ lục 5 và Phụ lục 6)

Tải các Phụ lục bản Tiếng Trung tại đây. (Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4Phụ lục 5 và Phụ lục 6)

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam
Top