Các châu bản triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa- Phần XV

Thứ Tư, 4/11/2015| 15:52

Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện và chứng minh rõ ràng qua các châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đến nay.

\r\n
Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện và chứng minh rõ ràng qua các châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đến nay.
\r\n
\r\n
NGÀY 6 THÁNG 4 NHUẬN NĂM MINH MỆNH THỨ 19 (1838)
\r\nXuất xứ: Bộ Công
\r\nNơi lưu trữ: Trung tâm lưu trữ Quốc gia I
\r\nKý hiệu: Quyển số 68,tờ 40
\r\n
\r\n
\r\n
Dịch nghĩa
\r\n
Bộ Công tâu:
\r\n
\r\n
      Nay tiếp nhận tờ tư cùa Quảng Ngãi trình bầy rằng vâng mệnh đi xem xét bốn chiếc thuyền đi Hoàng Sa. Giờ Mão ngày 3 tháng này[thuyền] đã nhổ neo ra khơi tại tấn Sa Kỳ. Tấn này hiện đã hộ tống thuyền qua biển ổn thỏa.
\r\n
\r\n
Vậy[bộ xin] tấu trình đầy đủ
\r\n
\r\n
Thần Hoàng Văn Sự vâng mệnh soạn thảo.
\r\n
\r\n
Thần Hà Duy Phiên, thần Phạm Thế Trung vâng mệnh đọc duyệt
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n 
\r\n
\r\n
Top