Các châu bản triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa- Phần XIX

Thứ Tư, 4/11/2015| 15:52

Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện và chứng minh rõ ràng qua các châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đến nay.

\r\n
Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện và chứng minh rõ ràng qua các châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đến nay.
\r\n
\r\n
NGÀY 26 THÁNG GIÊNG NĂM THIỆU TRỊ THỨ 7 (1847)
\r\nXuất xứ: Bộ Công
\r\nNơi lưu trữ: Trung tâm lưu trữ Quốc gia I
\r\n
Ký hiệu: Quyển số 51,tờ 235
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
Dịch nghĩa 
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
Bộ Công tâu:
\r\n
\r\n
      Chiểu theo lệ, xứ Hoàng Sa là bờ cõi trên biển của nước ta, hàng năm có phái binh thuyền đến thăm dò để thuộc lộ trình đường biển. Ngày tháng 6 năm Thiệu Trị thứ 5 (1845),vâng theo lời huấn thị: năm Thiệu Trị thứ 6 (1846), hoãn việc phái binh thuyền[đi khảo sát], đến năm sau phúc trình lại Hãy tuân mệnh
\r\n
\r\n
      Ngày tháng giêng năm nay, bộ thần đã phúc trình đầy đủ, được Châu phê: Đình (dừng lại)
\r\n
\r\n
     Đầu xuân, đã đến kỳ đi khảo sát. Điều cẩn thiết là phải chuẩn bị đầy đủ trước. Nhưng xét thời gian này việc công quá bận rộn, xin dừng việc đi khảo sát đầu xuân năm nay, đợi năm sau phúc trình lại. Vậy xin tâu trình đợi chỉ,[để] chiểu theo thi hành. Vậy xin tấu trình.
\r\n
\r\n
      Thần Nguyễn Hữu Độ phụng mệnh khảo.
\r\n
\r\n
      Thần Nguyễn Trực phụng mệnh soạn thảo.
\r\n
\r\n
      Thần Nguyễn Văn Điển, thần Trương Quốc Dụng, thần Nguyễn Đình Hưng phụng mệnh duyệt.
\r\n
\r\n
[Châu phê] Đình.
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
Top