Các châu bản triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa- Phần XIII

Thứ Tư, 4/11/2015| 15:52

Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện và chứng minh rõ ràng qua các châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đến nay.

\n
Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện và chứng minh rõ ràng qua các châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đến nay.
\n
\n
\n
NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM MINH MỆNH THỨ 18 (1837)
\n
\nXuất xứ: Nội Các
\nNơi lưu trữ: Trung tâm lưu trữ Quốc gia I
\nKý hiệu: Quyển số: 57,tờ 245
\n
\n
\n
Dịch nghĩa
\n
\n
      Thần Hà Duy Phiên, thần Lý Văn Phúc vâng mệnh truyền dụ:
\n
\n
      Trước đây đã phái Thủy sư, Giám thành cùng binh dân thuyền hai tinh Bình Định, Quảng Ngãii đến khảo sát Hoàng Sa. Nay[đoàn] đã trở về. Trừ viên Thủy sư Suất đội Phạm Văn Biện do Kinh phái đi về quá hạn, viên dẫn đường do tỉnh phái đi là Vũ Văn Hùng, Phạm Văn Sênh, lái thuyền Lưu Đức Trực tất cả gồm bốn người đã có chỉ trách phạt, đánh đòn ra, còn binh dân cùng đoàn lênh đênh trên biển khơi cũng rất vất vả, nên xét ban ân binh đinh mỗi viên thưởng cho một tháng lương tiền, dân phu mỗi viên thưởng tiền hai quan, trong đó các viên phu thuyền do tỉnh sai phái đi cho về quê làm ăn, riêng viên Biền chúc Giám thành phạm lỗi là Trương Viết Soái trước là Đốc biện trông coi việc luyện thuốc súng đã có sơ suất mắc lỗi bị xử phạt trảm giam hậu ( chém đầu nhưng giam đợi đến mùa thu mới xét xử), năm ngoái được sai phái đi Hoàng Sa và đi hiệu lực xây dựng thành Gia Định để chuộc tội. Nay lại được sai phái đi khảo sát Hoàng Sa. Tuy đã đến khảo sát 11 nơi bãi cát và các đảo, việc đo vẽ bản đồ chưa thật chu đáo nhưng nhiều lần bị đầy di làm việc khổ sai và cũng biết hối cải, nên gia ân tha cho viên Trương Viết Soái, cho về làm lính ở vệ Giám thành, đợi sau tùy việc sai phái để cho viên đó chuộc lỗi cũ. Hãy tuân mệnh.
\n
\n
      Lại vâng mệnh ghi rõ 22 họ tên các viên binh đinh, 20 viên Thủy sư, hai viên Giám thành và 31 dân phu đi Hoàng Sa đợt này, đính kèm phía sau.
\n
\n
      Thần Nguyễn Văn Hựu vâng mệnh soạn thảo
\n
\n
      Thần Hà Duy Phiên, thần Lý Văn Phức vâng mệnh đọc duyệt./.
\n
 
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
Top