Các châu bản triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa- Phần XII

Thứ Tư, 4/11/2015| 15:52

Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện và chứng minh rõ ràng qua các châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đến nay.

\r\n
Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện và chứng minh rõ ràng qua các châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đến nay.
\r\n
\r\n
\r\n
NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM MINH MỆNH THỨ 18 (1837)
\r\n
\r\nXuất xứ: Bộ Công
\r\nNơi lưu trữ: Trung tâm lưu trữ Quốc gia I
\r\nKý hiệu: Quyển số: 57,tờ 244
\r\n
\r\n
\r\n
Dịch nghĩa
\r\n
\r\n
Bộ Công tâu:
\r\n
\r\n    Các viên Thủy sư Phạm Văn Biện do kinh sai phái, viên dẫn đường Vũ Văn Hùng, Phạm Văn Sênh, lái thuyền Lưu Đức Trực do tỉnh sai phái đi Hoàng Sa trở về quá hạn, đã có chỉ trách phạt, đánh đòn. Tất cả binh, dân thuyền được sai phái đi (Quảng Ngãi hai thuyển, Bình Định hai thuyền) đều cho về đơn vị cũ, nơi chốn cũ. Duy có việc Bộ thần đã xem xét công việc năm ngoái, các viên Quản suất, dẫn đường được sai phái đi Hoàng Sa thực hiện công vụ, khi trở về không mang theo bản đồ bị trách phạt, còn binh, đinh được thưởng một tháng lương tiền, dân phu được thưởng tiền hai quan.
\r\n
\r\n    Lần này trở về, trừ bốn viên là bọn Phạm Văn Biện đã bị trách phạt không cần nghị bàn thêm, còn các viên binh dân chiếu theo lệ ban thưởng gia ân, nhưng việc ban thưởng do bề trên quyết định, bộ thần không giám nghĩ bàn, duy có viên Giám thành Trương Viết Soái mắc tội quân, đã được sai đi hiệu lực,năm ngoái lại được sai phái đi hiệu lực ở Hoàng Sa, khi trở về không mang theo bản đồ để dâng trình, vâng theo chỉ chuẩn cho giữ nguyên án phạt trảm giam hậu (chém đầu nhưng giam đợi đến mùa thu thì xét xử), lần này xét xử viên đó thế nào, xin tâu trình đợi chỉ.
\r\n
\r\nChâu phê:
\r\n
\r\nVi binh tái sĩ sai phái (cho vổ làm lính, đợi sai phái tiếp)1
\r\n
\r\nThần Nguyễn Văn Hựu vâng mệnh soạn thảo
\r\n
\r\nThần Hà Duy Phiên, thẩn Lý Văn Phức vâng mệnh đọc duyệt
\r\n
\r\nChú thích:

\r\n
\r\n1- Dòng châu phê được viết cạnh tên Trương Viết Soái. 
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
Top