Các châu bản triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa- Phần VI

Thứ Tư, 4/11/2015| 15:52

Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện và chứng minh rõ ràng qua các châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đến nay.

\n
Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện và chứng minh rõ ràng qua các châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đến nay.
\n
\n
Ngày 22 tháng 11 năm MINH MỆNH thứ 14 (1833)
\n
\n
Xuất xứ: Nội Các
\n
\n
Nơi lưu trữ: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
\n
\n
Ký hiệu: Tập 49,tờ 293-294
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n Dịch nghĩa
\n
\n
\n
Nội các tâu:
\n
\nHoàng tử Vĩnh Tường dâng sớ xin đặt chữ đệm. Bề tôi Nội các vâng mệnh xem xét các mỹ tự thế hệ nhà vua, kính xin chỉ1 ban chữ Hồng.
\n
-  Lại tập tâu của bộ Binh trình bầy: Đội 3 cơ Bình Thuận đã chia làm 2 đội, nhưng bộ ấy vẫn đề nghị bổ chức Cai đội đội 3 của cơ ấy cho Phan Văn Bình. Nay xét thấy sai xót, xin đem viên chuyên biện ty Lại giao nghị xử phạt...
\n
\n
-  Lại tờ phiến2 của bộ ấy (bộ Binh) trình bầy: trước đây căn cứ vào lời kê khai sai của viên được sai phái đi khảo sát Hoàng Sa là Phạm Văn Sênh, lái thuyền cùng thủy thủ của suất ấy là 19 người để đến nỗi bộ ấy đã làm tờ phiếu nghĩ3 xin ban thưởng cho viên ấy tiền bạc 10 mai, các viên lái thuyền gồm 19 tên, mỗi tên tiền bạc một mai. Nay viên ấy nghĩ lại thấy thừa ra một tên, không dám làm đơn lĩnh số tiền bạc này. Bộ đó đã gửi tư cho Nội vụ chiếu phát theo thực số, còn viên quan bộ ấy không kiểm tra, phát hiện ra chỗ sai,[bộ ấy] đã gửi tờ trình đính kèm xin phạt tội[viên đó].
\n
\n
Kính xin ban chỉ4: Phạm Văn Sênh khai báo hàm hồ, bộ ấy cũng không kiểm tra lại cho rõ ràng, để sơ suất làm phiếu nghĩ, đến nỗi việc ban thưởng thừa ra một số, thực là không hợp. Nhưng xét nghĩ số tiền bạc này chưa lĩnh, mà lại quá ít, xin gia ân cho miễn xét tội, ngoài ra chuẩn theo tờ tấu. Hãy tuân mệnh.
\n
\n
Thần Nguyễn Đức Hoạt vâng mệnh soạn thảo
\n
\n
Thần Hà Tông Quyền vâng mệnh đọc duyệt
\n
\n
Vâng mệnh duyệt lại thần Thân Văn Quyển ký
\n
\n
Đương trực đối chiếu thẩn Trương Đăng Quế ký.
\n
\n
Chú thích:
\n
 
\n
1+4. Nguyên văn : cung nghĩ phụng chỉ .Chúng tôi dịch thoát cụm từ này.
\n
\n
2. Phiến: Một loại văn bản trong châu bản.
\n
\n
3.  Phiếu nghĩ: một loại văn bản hành chính trong châu bản./.
\n
\n\n\n
\n
Top