Các châu bản triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa- Phần II

Thứ Tư, 4/11/2015| 15:52

Ngày  27 tháng  6 năm  MINH MỆNH thứ 11 (1830)

\n
 Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được thể hiện và chứng minh rõ ràng qua các châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đến nay.
\n
\n
Ngày  27 tháng  6 năm  MINH MỆNH thứ 11 (1830)
\n
\n
Tác giả: Nguyễn Văn Ngữ, chức Thủ Ngự đà Nẵng
\n
\n
Nơi lưu trữ: Trưng tâm lưu trữ Quốc gia I KÝ HIỆU: Quyển 43,Tờ 58
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Dịch nghĩa
\n
\n
Thần là Nguyễn Văn Ngữ chức Thủ ngự cửa biển Đà Nẵng chắp tay dập đấu trăm lạy kính cẩn tâu việc:
\n
\n
Giờ Dần ngày 20 tháng này, chủ thuyền buôn Phú Lãng Sa1 là Đô-ô-chi-ly cùng Tài phó Y-đóa và bọn phái viên Lê Quang Quỳnh đi thuyền qua Lữ Tống2 buôn bán, việc đã tâu báo. Giờ Dần ngày 27 chợt thấy Tài phó Y-đóa và 11 thủy thủ đi một chiếc thuyển nhẹ vào cửa tấn3, nói canh hai ngày 21 tháng này, thuyền qua phía tây Hoàng Sa bị mắc cạn, nước ngập vào thuyền hơn tám thước. Thương thuyền đã bàn bạc dọn gáp hai rương4 tiền bạc công cùng một số dụng cụ, lương ăn, chia nhau lên hai chiếc thuyền nhỏ theo gió trở về bờ. Nhưng thuyền của Đô-ô-chi-ly cùng phái viên, tiền bạc đi sau chưa thấy về.
\n
\n
Thần lập tức sức cho thuyền tuần tiễu ở tấn mang nước ngọt ra biển tìm kiếm. Nay xin tâu báo là đến giờ Ngọ thì gặp Đô-ô-chi-ly cùng phái viên, thủy thủ 15 người, hiện đã đưa về tấn, người và tiền bạc đều an toàn. Còn các phái viên là bọn Lê Quang Quỳnh đều nói bị mệt, kiệt sức, xin nghỉ ngơi vài hôm, sau khi bình phục sẽ lập tức về kinh để thi hành công vụ. Thần xin soạn tập tâu, kính cẩn tâu trình đầy đủ. Thần khôn xiết run sợ. Kính tâu.
\n
\n
Thẩn Nguyễn Văn Ngữ ký
\n
\n
[văn bản] có ấn của Thủ ngự cửa biển Đà Nắng và Ngự tiền chi bảo
\n
\n
Chú thích:
\n
\n
1- Tức nước Pháp
\n
\n
2- Tức Phi Luật Tân
\n
\n
3- Thuật ngữ chỉ cửa biển
\n
\n
4- Rương: hòm
\n
\n\n
\n
Top