V I Lênin- Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động

Thứ Năm, 22/4/2021| 10:26

V.I.Lênin đã để lại cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế di sản tư tưởng vô cùng quý báu. V.I.Lênin đã biến lý tưởng và những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành hiện thực, giải đáp được những vấn đề cơ bản nhất mà thời đại đặt ra cho giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

Top