Từ Nghị quyết đến cuộc sống: Gỡ khó trong tích tụ ruộng đất

Thứ Tư, 9/6/2021| 11:29

Nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan tới chính sách hạn điền, tín dụng… gây khó khăn cho doanh nghiệp đã được Chính phủ quyết nghị hướng xử lý.

Top