Phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Thứ Năm, 4/8/2022| 7:58

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 về Kinh tế tập thể, và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã là một trong những thành phần kinh tế quan trọng, từng bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường.

Top