Nỗ lực số hóa di sản

Thứ Hai, 14/6/2021| 10:58

Được tiến hành khá phổ biến trên thế giới song số hóa di sản vẫn còn là khái niệm khá mới ở Việt Nam và gần như chỉ được thực hiện bởi những nỗ lực cá nhân nhỏ lẻ.

Top