Bản Hiến pháp đầu tiên và những giá trị còn mãi

Thứ Hai, 8/11/2021| 8:45

Sự ra đời của Hiến pháp 1946 là một sự kiện lịch sử khẳng định quyền của một dân tộc độc lập, quyền của người dân một nước độc lập xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước của mình với cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là nghị viện nhân dân; Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc; cơ quan tư pháp ra đời với những nguyên tắc độc lập, tiến bộ. Đây cũng là thời khắc lịch sử mở ra cho nền độc lập của một đất nước đứng lên giành chính quyền, thoát khỏi ách thực dân áp bức bóc lột để xây dựng nhà nước của mình, nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và ban hành hệ thống pháp luật phục vụ cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và thể chế nhà nước

Top