Tư liệu hán nôm

Thứ Tư, 20/1/2016| 15:09

Tư liệu hán nôm


Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, Quyển 22, năm Gia Long thứ 2 (1803) có ghi lại: "Tháng 7, lấy Cai cơ Võ Văn Phủ làm Thủ ngự cửa biển Sa Kỳ, sai mộ dân ngoại tịch lập làm đội Hoàng Sa"


Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, Quyển 50, năm Gia Long thứ 14 (1815) có ghi lại: "Tháng 2, sai đội Hoàng Sa là những người của Phạm Quang Ảnh ra đảo Hoàng Sa thăm dò đường biển"


Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, Quyển 52, năm Gia Long thứ 15 (1816) có ghi lại: "Tháng 3, sai thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra Hoàng Sa để thăm dò đường thủy"


Mộc bản Triều Nguyễn trong sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 165 năm Minh Mạng thứ 17 (1836) có ghi lại "Cương giới mặt biển ta có xứ Hoàng Sa rất hiểm yếu"


Tờ lệnh của quan Bố chánh, Án sát tỉnh Quảng Ngãi ngày 15 tháng 4 năm Minh Mệnh thứ 15 (1834) về việc khảo sát tại Hoàng Sa


Sách Đại Nam Thực lục (Tiền biên) ghi lại sự kiện vào tháng 4 năm 1711 Chúa Nguyễn Phúc Chu sai Tổng binh là Mạc Cửu đi đo bãi cát Trường Sa, xác nhận chủ quyền trên thực tế của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa từ trước đó.

Top