Bản đồ do Trung Quốc xuất bản

Thứ Tư, 20/1/2016| 16:01

Bản đồ do Trung Quốc xuất bản


Bản đồ tỉnh Quảng Đông với phần lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, in trong atlas Trung Hoa bưu chính dư đồ, do Trung Hoa Dân Quốc xuất bản năm 1919.


Hoàng Triệu trực tỉnh địa dư toàn đồ, nhà Thanh năm 1904. Trên bản đồ ghi lại cực Nam lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. Trên bản đồ không cập nhật đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


Bản đồ tỉnh Quảng Đông với phần lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, in trong atlas Trung Quốc địa đồ, xuất bản năm 1908.


Bản đồ tỉnh Quảng Đông với phần lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, in trong atlas Trung Hoa bưu chính dư đồ, do Trung Hoa Dân Quốc xuất bản năm 1933.

Top