Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ Tư, 15/9/2021| 22:54

Ngày 15/9 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1532/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Ảnh minh họa

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo bao gồm: nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình; thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức, giám sát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình;  Đề xuất điều chỉnh chính sách và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm triển khai có hiệu quả Chương trình; chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được phê duyệt

Ban Chỉ đạo được huy động các chuyên gia trong và ngoài nước trong một thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình: Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai, thực hiện Chương trình; Thông qua khung kế hoạch tổng thể 5 năm và hàng năm thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; thực hiện kế hoạch công tác năm của Ban chỉ đạo và phân công thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện Chương trình; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình sử dụng kinh phí thuộc ngân sách từ trung ương.

 Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo là Bộ Công Thương là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động thuộc Chương trình chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các cuộc họp cùa Ban chỉ đạo; Xây dựng khung kế hoạch 5 năm và hàng năm thực hiện chương trình, trình Ban chỉ đạo thông qua; tổ chức tuyển chọn, tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo quy chế được Ban chỉ đạo ban hành; Hướng dẫn, điều phối các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thuộc Chương trình; Tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình theo yêu cầu của Ban chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo giao về các hoạt động liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.

Công Đảo

 

Top