Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Thứ Ba, 23/2/2021| 10:06

Chính phủ vừa ban hành quyết định kèm theo quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Theo đó, quy chế quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trong quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Với mục đích phối hợp bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án, nhiệm vụ của Chương trình ngay từ khâu lập, phê duyệt tổ chức thực hiện đến hoạt động nghiệm thu và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án trong Chương, tổ chức tốt công tác điều phối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, khai thác, tận dụng tối đa năng lực, kinh nghiệm, phương tiện, trang thiết bị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, dự án. Tăng cường và đề cao trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của từng bộ, cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Ngành Thông tin và Truyền thông đưa các thiết bị nghe nhìn tới Trường Sa (ảnh Công Đảo)

Về nguyên tắc phối hợp bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trong quá trình hoạt động; đồng thời phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan đầu mối, điều phối quản lý Chương trình. Trên cơ sở chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, dự án được giao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ công việc, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Phối hợp được thực hiện từ khâu lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện đến hoạt động đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án theo từng cấp quản lý.

Về phối hợp xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan chủ trì nhiệm vụ, dự án xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để triển khai thực hiện Chương trình. Có ý kiến đối với nhu cầu kinh phí của các cơ quan chủ trì nhiệm vụ, dự án để gửi Bộ Tài chính tổng hợp vào phương án phân bổ ngân sách nhà nước hằng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính trình cơ quan có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí thường xuyên hàng năm cho các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

Quyết định nêu rõ, các bộ ngành, địa phương sẽ phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình: Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách, việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án, tổng hợp, phân bổ kinh phí hằng năm của Chương trình; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết Chương trình; gắn kết thực hiện với Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển và các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình gồm: Thẩm định và phê duyệt dự án thực hiện; hướng dẫn, phân bổ và giao kế hoạch, dự toán ngân sách Nhà nước thực hiện; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, quyết toán và giao nộp sản phẩm; thông tin, báo cáo trong quá trình thực hiện./.

Tin, ảnh Công Đảo

 

 

Top