Cơ hội hợp tác về năng lượng sạch giữa Việt Nam và Canada

Cơ hội hợp tác về năng lượng sạch giữa Việt Nam và Canada

Hiệp định CPTPP mà Việt Nam và Canada là thành viên sáng lập, không chỉ thúc đẩy thương mại mà còn tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực khác, trong đó có năng lượng.

KINH TẾ

Cơ hội hợp tác về năng lượng sạch giữa Việt Nam và Canada

Cơ hội hợp tác về năng lượng sạch giữa Việt Nam và Canada

Hiệp định CPTPP mà Việt Nam và Canada là thành viên sáng lập, không chỉ thúc đẩy thương mại mà còn tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực khác, trong đó có năng lượng.

Top