Từ khóa: thành tựu
  • Thành tựu về giáo dục trong phát triển quyền con người ở Việt Nam

    Thành tựu về giáo dục trong phát triển quyền con người ở Việt Nam

    Với việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong thực tế, cùng với môi trường thiên nhiên tươi đẹp, chế độ chính trị văn minh, văn hóa đặc sắc, xã hội ổn định, con người thân thiện, cởi mở, Việt Nam đã lọt vào Top 10 “Quốc gia đáng sống” trên thế giới

  • Những thành tựu, vấn đề đặt ra và định hướng hoàn thiện

    Những thành tựu, vấn đề đặt ra và định hướng hoàn thiện

    Nghiên cứu lịch sử lập hiến Việt Nam, có thể thấy rằng, Hiến pháp 1946 do Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo soạn thảo, tuy không hề nhắc đến khái niệm pháp quyền hay nhà nước pháp quyền, nhưng là bản Hiến pháp biểu hiện đầy đủ những yếu tố cốt lõi của nhà nước pháp quyền.

Top