Từ khóa: tầm nhìn đến năm 2050
  • Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao

    Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao

    Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao, có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  • Khát vọng phát triển của trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc

    Khát vọng phát triển của trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc

    Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh từ tháng 5/2020, tỉnh Thái Nguyên đã bắt tay triển khai các nhiệm vụ cần thiết để xây dựng một bản quy hoạch có tầm nhìn đổi mới, thể hiện khát vọng phát triển của trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc.

Top