Từ khóa: quy nhơn - bình định
  • Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin giúp phục hồi du lịch Bình Định

    Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin giúp phục hồi du lịch Bình Định

    Từ đầu năm đến nay, ngành du lịch tỉnh Bình Định chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến, quảng bá… Từ đó, du lịch Bình Định từng bước hồi phục sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Top