Từ khóa: luật biển quốc tế
  • Nhìn lại UNCLOS sau 40 năm

    Nhìn lại UNCLOS sau 40 năm

    PGS. TS, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2021 và 2023-2027, đã đưa ra những đánh giá về tầm quan trọng của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 trong lịch sử phát triển của luật biển quốc tế.

  • Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982: 40 năm vẫn vẹn nguyên giá trị

    Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982: 40 năm vẫn vẹn nguyên giá trị

    Sau Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) được đánh giá là văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bốn thập kỷ từ khi ra đời (1982-2022), UNCLOS vẫn giữ vẹn nguyên giá trị và được coi là Hiến pháp của Đại dương.

Top