Từ khóa: đề cương về văn hóa việt nam: khởi nguồn và động lực phát triển
  • 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam: Khởi nguồn và động lực phát triển

    80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam: Khởi nguồn và động lực phát triển

    Hội thảo “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển” nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023) được tổ chức hôm nay (27/2) với mục đích khẳng định và phát huy những giá trị cốt lỗi của một văn kiện lịch sử - Đề cương về văn hóa Việt Nam, nghiên cứu quá trình vận dụng đường lối văn hóa của Đảng và thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước; tổng kết những thành tựu và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Top