Chữ ký số trên di động SIM PKI được tích hợp trên Thuế điện tử và Dịch vụ công quốc gia

Chữ ký số trên di động SIM PKI được tích hợp trên Thuế điện tử và Dịch vụ công quốc gia

Chữ ký số đã và đang đóng vai trò quan trọng trong công cuộc thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt trong điều kiện tỷ lệ người dùng thiết bị di động tại Việt Nam được đánh giá khá cao, mức độ và nhu cầu tham gia vào các giao dịch điện tử lớn.

Top