tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Hai, 28/09/2020 | 23:31:37 GMT+7
Mời doanh nhân góp ý kiến hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế

Chiều 3-9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư phối hợp Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ phát động Cuộc vận động: “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

04/09/2019 07:56:00

Mời doanh nhân góp ý kiến hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu tại lễ phát động.

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư, các tổ chức chính trị - xã hội, hội, hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, đồng chí Nguyễn Văn Bình nêu rõ: Cách đây 74 năm ngay khi vừa dành được độc lập, mặc dù lúc đó đất nước còn chưa thống nhất, đời sống nhân dân ta vô cùng khó khăn, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm còn vây quanh nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện ý chí đấu tranh kiên cường và khát vọng mãnh liệt về độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đưa đất nước ta phát triển giàu mạnh. Trong thư gửi các cháu học sinh ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 15-9-1945, Bác đã thể hiện khát vọng lớn lao là dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu. Cả trước lúc “đi xa” ngày 2-9-1969, khi đất nước còn chưa thống nhất nhưng Bác vẫn tin tưởng đất nước ta nhất định thống nhất, đồng thời căn dặn trong di chúc: Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Ngay từ những ngày đầu giành được độc lập, Bác đã đề cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế. Trong bức thư đề ngày 13-10-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các “giới công thương Việt Nam”, Bác khẳng định: Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Bức thư này Người đã xác định vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp đối với đất nước. Gần 74 năm đã trôi qua nhưng tư tưởng của Bác về doanh nghiệp, doanh nhân nêu trong bức thư vẫn còn nguyên giá trị và ngày nay Đảng, Nhà nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ta vẫn đang nỗ lực thực hiện lời căn dặn của Bác.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta luôn xác định và thực hiện nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, đồng thời đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối quan trọng về đổi mới và phát triển kinh tế đem lại thành tựu to lớn và làm lên cơ đồ chưa từng có của đất nước ta ngày nay. Thực tiễn chứng minh đường lối, chủ trương của Đảng ta về đổi mới và phát triển kinh tế trong thời gian qua là hoàn toàn đúng đắn, mang tính sáng tạo và phù hợp với quy luật phát triển khách quan. Thể chế, cơ chế, chính sách ngày càng được hoàn thiện phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất kinh doanh, từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập, đóng góp cho ngân sách nhà nước và góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Hội nghị T.Ư 5, khóa XII ban hành ba Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là những vấn đề then chốt và mang tính nền tảng đối với quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Tuy nhiên, trên thực tế doanh nghiệp, doanh nhân vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và nền kinh tế nước ta chưa thực sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó có nguyên nhân quan trọng là cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, đang là lực cản cho quá trình đổi mới và phát triển kinh tế của nước ta cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, Cuộc vận động này thể hiện rõ sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết T.Ư 5, khóa XII và góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần doanh nghiệp, doanh nhân hết lòng vì Đảng, Nhà nước và phụng sự tổ quốc, nhân dân; Đảng và Nhà nước trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý, tiếp thu các đề xuất, sáng kiến xác đáng của doanh nghiệp, doanh nhân để đổi mới hoàn thiện cơ chế, chính sách lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hãy phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm với quốc gia, dân tộc nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia Cuộc vận động, và coi đây là hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định: Mọi góp ý, đề xuất, sáng kiến của doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đều được Ban Tổ chức Cuộc vận động trân trọng tiếp nhận, tổng hợp, xem xét, chuyển tới các cơ quan của Đảng và Nhà nước để nghiên cứu, phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế và góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Thể lệ Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”; tổ chức đánh giá, lựa chọn các góp ý, đề xuất; tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải. Trong đó, quy định rõ về tác giả, tác phẩm tham dự, nguyên tắc xét chọn và trao giải, tiêu chí xét trao giải, nơi nhận tác phẩm tham gia góp ý, đề xuất là Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Kinh tế (Ban Kinh tế T.Ư) và qua hộp thư điện tử: cuocvandong@kinhtetrunguong.vn.

(Nhân dân)