Tuổi trẻ Long An tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Long An tiên phong chuyển đổi số

Bằng sự năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, thanh niên (TN) được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số (CĐS), làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Tuổi trẻ Long An đã chủ động trong vai trò xung kích, đi đầu thực hiện chủ trương này.

Top