Đẩy mạnh các công tác của Bộ TT&TT lên nền tảng số

Thứ Sáu, 29/7/2022| 15:56

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh các hoạt động của đơn vị lên các nền tảng số trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đẩy mạnh các công tác của Bộ TT&TT lên nền tảng sốThứ trưởng Nguyễn Huy Dũng: Công tác CCHC của Bộ cần phải làm nhanh, mạnh, bền vững trong thời gian tới

Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ TT&TT đã biểu dương các đơn vị thuộc Bộ TT&TT đã có nhiều nỗ lực trong thúc đẩy công tác CCHC của Bộ, giữ vị trí xếp hạng CCHC và tăng hạng.

Thứ trưởng nhấn mạnh CCHC của Bộ là một nhiệm vụ quan trọng. CCHC phải gắn với ứng dụng CNTT, chuyển đổi số (CĐS). "Kết quả xếp hạng CCHC của Bộ trong năm 2021 tăng 1 bậc và vẫn còn phải nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu của lãnh đạo Bộ. Công tác CCHC của Bộ cần phải làm nhanh, mạnh, bền vững trong thời gian tới".

Đối với công tác thúc đẩy CCHC 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị đưa toàn bộ các hoạt động lên các nền tảng số của Bộ.

Theo kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ TT&TT, trong 6 tháng cuối năm, Ban sẽ rà soát, đôn đốc hoàn thành 100% nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2022; ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022 của Bộ; chỉ đạo Trung tâm thông tin, các cơ quan báo chí thuộc Bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ rà soát, sửa đổi bổ sung bộ chỉ số CCHC của các cục, vụ, Văn phòng, Thanh tra cho phù hợp với bộ chỉ số CCHC cấp bộ do Bộ Nội vụ ban hành và yêu cầu CCHC của Bộ trong giai đoạn mới.

Ban Chỉ đạo cũng xây dựng phần mềm chấm điểm và điều tra xã hội học (XHH) về kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ.

Đẩy mạnh các công tác của Bộ TT&TT lên nền tảng sốHội nghị sơ kết công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2022 của Bộ TT&TT

Năm 2021 chỉ số CCHC tăng 1 bậc

Về kết quả chỉ số CCHC năm 2021 của Bộ TT&TT, ngày 06/5/2022, Bộ Nội vụ có Quyết định số 362/QĐ-BNV phê duyệt và công bố chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Bộ TT&TT đứng thứ 09/17 bộ, cơ quan ngang bộ (tăng 01 bậc so với năm 2020) với tổng điểm 86,75/100 (tăng 0,72 điểm so với năm 2020 (trong đó điểm thẩm định 56,6/62,5 tăng 2,16 điểm; điểm điều tra XHH 27,99/37,5 giảm 1,44 điểm)

Ngày 29/6/2022, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 2258/QĐ-BTTTT phê duyệt Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ TT&TT. Theo đó, chỉ số CCHC tổng hợp năm 2021 của 10 cục trực thuộc Bộ: Cục Bưu điện Trung ương (91,70%), tiếp theo là Cục Thông tin cơ sở (90,36%), Cục Thông tin đối ngoại (90,34%), Cục Tần số vô tuyến điện (84,17%), Cục An toàn thông tin (80,95%), Cục Xuất bản, In và phát hành (79,87%), Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) (78,39%), Cục Viễn thông (77,97%), Cục Tin học hóa (74,07%), Cục Báo chí (71,63%). Giá trị trung bình các đơn vị là 81,94%

Chỉ số CCHC tổng hợp năm 2021 của các đơn vị Khối cơ quan Bộ có 11 đơn vị, đứng đầu là Vụ KH&CN, Văn phòng Bộ, Vụ HTQT, Vụ Bưu chính đều trên 90%. Giá trị trung bình của chỉ số CCHC tổng hợp là 88,08%.

Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) cho biết theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ TT&TT, Bộ đã ban hành 07/23 Thông tư (ngoài ra có 02 thông tư trong chương trình năm 2021 của Vụ Kế hoạch Tài chính đã được ban hành trong năm 2022).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ đã xây dựng, hoàn thiện gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 2095/QĐ-BTTTT về Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực TT&TT năm 2022. Trong năm 2022, Bộ sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến, đối thoại doanh nghiệp (DN) để phổ biến các quy định, định hướng, hỗ trợ các DN cũng như phổ biến quy định của pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực TT&TT. Theo Kế hoạch, các cuộc hội nghị sẽ được tổ chức bắt đầu từ tháng 6/2022.

Về triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC đều được kiểm soát chặt chẽ, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ đã triển khai thực hiện rà soát, đánh giá 09 TTHC thuộc các lĩnh vực PTTH&TTĐT, xuất bản, in và phát hành, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Bộ cũng rà soát, đánh giá 02 TTHC ngoài kế hoạch, được quy định tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Tổng số TTHC đang có hiệu lực thuộc ngành, lĩnh vực do bộ quản lý: 307 TTHC (262 cấp Trung ương, 45 cấp địa phương).

Bộ đã ban hành 06 Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo thuộc lĩnh vực viễn thông và Internet, báo chí, PTTH&TTĐT, bưu chính. Sau khi các Quyết định về công bố TTHC được ban hành, Bộ TT&TT cập nhật, công khai đầy đủ các TTHC lên cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://csdl.dichvucong.gov.vn/ và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://mic.gov.vn.

Việc công khai TTHC được niêm yết đầy đủ, đúng quy định tại khu vực tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, 100% TTHC của Bộ TT&TT được thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa.

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC, 6 tháng đầu năm 2022, Bộ đã tiếp nhận giải quyết 28.704 hồ sơ TTHC thuộc các lĩnh vực. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 28.024; trong đó, giải quyết trước hạn 1.964 hồ sơ, đúng hạn 26.052 hồ sơ, quá hạn 08 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 680; trong đó, trong hạn 674, quá hạn 06 hồ sơ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ TT&TT đã tiếp nhận 38 phản ánh, kiến nghị, trong đó: 36 phản ánh, kiến nghị đã trả lời đúng hạn; 02 phản ánh, kiến nghị đang xem xét, xử lý trong hạn. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đều được trả lời công khai tại địa chỉ http://pakn.dichvucong.gov.vn/ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Triển khai Kiến trúc Bộ TT&TT phiên bản 2.0, cập nhật với Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam 2.0.

Theo Vụ TCCB, về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Bộ TT&TT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT từ 26/5/2022. Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT.

Bộ cũng đã triển khai rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ không nằm trong Nghị định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước 30/6/2022 (giải thể 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Thông tin cơ sở và sáp nhập 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Viễn thông thành 01 đơn vị sự nghiệp).

Bộ TT&TT cũng đã hoàn thiện, chuẩn bị ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TT&TT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về cải cách công vụ, Bộ TT&TT đã xây dựng 03 Thông tư thay thế, sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TT&TT.

Về hiện đại hóa nền hành chính, Bộ TT&TT đang triển khai Kiến trúc Bộ TT&TT phiên bản 2.0, cập nhật phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến được Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh triển khai thực hiện. 100% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, số TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức 4 đạt 51,5% (68/132 TTHC), tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến đạt 28,7% (8.112/28.195 hồ sơ TTHC)./.

(Theo Tạp chí ICT)

 

Top