Các cấp hội nhà báo, cơ quan báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số để đổi mới

Các cấp hội nhà báo, cơ quan báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số để đổi mới

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp, các chức danh HĐND, UBND các cấp. Cùng với đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phải gồng mình chống đại dịch COVID-19.

Top