Số hóa để nâng cao giá trị nông sản

Số hóa để nâng cao giá trị nông sản

Xây dựng bản đồ vùng sản xuất tập trung; sử dụng thiết bị công nghệ để quản lý, vận hành… là những giải pháp được ngành nông nghiệp Bắc Giang thực hiện nhằm thay đổi phương thức sản xuất. Số hóa, từng bước chuyển đổi số góp phần giải phóng sức lao động, tăng năng suất, chất lượng nông sản.

Top