Hỗ trợ tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm báo chí chất lượng cao

Hỗ trợ tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm báo chí chất lượng cao

- 3 ngày trước

Ngày 08 tháng 4 năm 2021 Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025.

Top