Đẩy mạnh thu hút tư nhân vào đầu tư kết cấu hạ tầng, dịch vụ công

Đẩy mạnh thu hút tư nhân vào đầu tư kết cấu hạ tầng, dịch vụ công

Các nhà đầu tư tại Việt Nam vẫn chủ yếu huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tuy nhiên tình trạng nợ xấu của các dự án BOT, BT trước khiến cho thị trường vốn dành cho PPP ngày càng hạn chế.

Top