Hà Nội dự kiến tổng kết 10 năm về phát triển Thủ đô trước ngày 15/10

Thứ Hai, 31/5/2021| 15:35

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020.

Hà Nội dự kiến tổng kết 10 năm về phát triển Thủ đô trước ngày 15/10

Ảnh minh họa

Theo nội dung Kế hoạch số 29-KH/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công rõ các cấp, các ngành triển khai thực hiện nội dung trên. Theo đó, các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo đánh giá, tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW trong Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy; gửi báo cáo Thành ủy trước ngày 1/7/2021. Cấp thành phố, Văn phòng Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổng hợp, xây dựng báo cáo, dự thảo nghị quyết và tổ chức hội nghị tổng kết cấp TP trước ngày 15/10/2021.

Qua việc tổng kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, kết quả đạt được; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); gắn với đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô năm 2012.

Trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), xây dựng và đề xuất Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Nghị quyết (mới) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn phù hợp cho từng thời kỳ.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc đánh giá về nội dung trên phải nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, toàn diện, rút ra được những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm; những mặt chưa được và nguyên nhân; đề xuất những quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp khả thi cho từng giai đoạn phù hợp với xu thế phát triển, tình hình thực tiễn của TP và đất nước trong thời kỳ mới…

(Báo Kinh tế& Đô thị)
Top