HSBC dự báo khách Trung Quốc đến Việt Nam sẽ đạt 3 - 4,5 triệu lượt năm 2023

HSBC dự báo khách Trung Quốc đến Việt Nam sẽ đạt 3 - 4,5 triệu lượt năm 2023

Thúc đẩy ngành du lịch phát triển có thể là sự bù đắp cho suy giảm thương mại, sản xuất hàng hóa của Việt Nam trong năm 2023, trong đó có sự hồi phục của nguồn khách từ Trung Quốc.

Top