Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với tập đoàn AES của Hoa Kỳ

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với tập đoàn AES của Hoa Kỳ

Tập đoàn AES thông báo đã hoàn tất đàm phán Thỏa thuận liên doanh của Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ trên cơ sở các điều khoản chính của Hợp đồng liên doanh Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ.

Top