Phát huy vai trò của Quân đội nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2021 – 2027

Phát huy vai trò của Quân đội nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2021 – 2027

Ngày 30 tháng 7 năm 2021 Chính phủ đã ban hành quyết định 1371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án: Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027.

Top