Đề nghị nêu cụ thể Bộ, ngành, địa phương làm chưa tốt về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

Thứ Năm, 22/9/2022| 14:51

Về báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần bổ sung, làm rõ, đánh giá sâu sắc hơn một số nội dung.

Đề nghị nêu cụ thể Bộ, ngành, địa phương làm chưa tốt về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

Quang cảnh phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký ban hành Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 tại phiên họp thứ 15, tháng 9/2022.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, địa phương có nhiều nỗ lực, quyết tâm, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đổi mới, biện pháp chỉ đạo quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. Những kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực công tác này đã góp phần duy trì sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với những đánh giá, nhận định về tình hình khiếu nại, tố cáo, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp được nêu trong các Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp. Báo cáo của các cơ quan được chuẩn bị nghiêm túc với nhiều số liệu cụ thể, có phân tích, so sánh với năm trước, cơ bản phản ánh đầy đủ tình hình và kết quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ báo cáo.

Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng của các Báo cáo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần bổ sung, làm rõ, đánh giá sâu sắc hơn một số nội dung sau đây:

- Chỉ đạo tổng hợp, bổ sung, cập nhật số liệu về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực phụ trách đầy đủ trong 12 tháng thuộc kỳ báo cáo để báo cáo Quốc hội theo đúng quy định;

- Đánh giá, làm rõ thêm về đặc điểm, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2022 và nguyên nhân; làm rõ việc tăng, giảm số lượng, số vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh so với năm 2021 và các năm trước, cả về số lượt, số người, số vụ việc, số đoàn khiếu kiện đông người đến trụ sở tiếp dân và các cơ quan nhà nước; phân loại, làm rõ những vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, những việc tồn đọng từ những năm trước, số vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; chất lượng giải quyết tố cáo lần đầu, lần tiếp theo; kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân do các cơ quan của Đảng, đoàn thể, Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến; phân tích, chỉ rõ những nội dung có chuyển biến tích cực, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; xác định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các bài học kinh nghiệm;

- Rà soát, bổ sung toàn diện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục các tồn tại, hạn chế, trong đó cần làm rõ những giải pháp trọng tâm, then chốt, mang tính đột phá cần thực hiện ngay, những giải pháp cơ bản, lâu dài để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, hạn chế tối đa việc phát sinh vụ việc mới gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm phấn đấu đạt chỉ tiêu Quốc hội giao;

- Bổ sung, làm rõ, nêu cụ thể những Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị làm chưa tốt, chưa chấp hành nghiêm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, chậm giải quyết và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các Báo cáo trình Quốc hội, bảo đảm thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội theo đúng quy định. Giao Ủy ban Pháp luật tổ chức thẩm tra chính thức Báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tư pháp hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra về các Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Dân nguyện, nghiên cứu, đề xuất nội dung đưa vào dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2022) về tăng cường chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (làm rõ yêu cầu, giải pháp về sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật; về đầu tư xây dựng trụ sở tiếp công dân; về xây dựng đội ngũ cán bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về việc xây dựng, liên kết, vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về thống nhất thời hạn lấy số liệu báo cáo...) để trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm cơ sở pháp lý, tính khả thi, góp phần tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới./.

(VTV.VN)

Top