tìm kiếm

Trang nhất > Thư viện bản đồ

Thứ Bảy, 05/12/2020 | 15:07:03 GMT+7
Châu Bản Triều Nguyễn

Châu Bản Triều Nguyễn

10/06/2014 09:15:00

Giới thiệu Châu bản triều Nguyễn


Châu bản ngày 11 tháng 7 năm Minh Mênh thứ 18 (1837)


Châu bản ngày 13 tháng 7 năm Minh Mênh thứ 18 (1837)


Châu bản ngày 13 tháng 7 năm Minh Mênh thứ 18 (1837)


Châu bản ngày 2 tháng 4 nhuận năm Minh Mênh thứ 19 (1838)


Châu bản ngày 16 tháng 4 nhuận năm Minh Mênh thứ 19 (1838)


Châu bản ngày 21 tháng 6 năm Minh Mênh thứ 19 (1838)


Châu bản ngày 19 tháng 7 năm Minh Mênh thứ 19 (1838)


Châu bản ngày 19 tháng 7 năm Minh Mênh thứ 19 (1838)


Châu bản ngày 28 tháng 12 năm Thiệu Trị thứ 7 (1847)


Châu bản bằng văn bản: 15 tháng 12 năm Bảo Đại thứ 3 nhằm này 03/02/1939 (dương lịch)


Châu bản ngày 27 tháng 6 năm Minh Mênh thứ 11 (1830)


Châu bản Triều vụ Bảo Đại ngày 27 tháng 12 năm Bảo Đại thứ 19 nhằm ngày 15/02/1939 (dương lịch)


Châu bản ngày 27 tháng 6 năm Minh Mênh thứ 11 (1830)


Châu bản ngày 27 tháng 6 năm Minh Mênh thứ 11 (1830)


Châu bản ngày 27 tháng 6 năm Minh Mênh thứ 11 (1830)


Châu bản ngày 22 tháng 11 năm Minh Mênh thứ 14 (1833)


Châu bản ngày 13 tháng 7 năm Minh Mênh thứ 16 (1835)


Châu bản ngày 13 tháng 7 năm Minh Mênh thứ 16 (1835)


Châu bản ngày 12 tháng 2 năm Minh Mênh thứ 17 (1836)

Tin khác