“Giám sát quy hoạch phải kiến nghị xử lý thích đáng những nơi sai phạm, chậm trễ”

“Giám sát quy hoạch phải kiến nghị xử lý thích đáng những nơi sai phạm, chậm trễ”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh "quy hoạch đi trước mà chưa có thì bó tay hết" và đề nghị kết thúc giám sát về quy hoạch cần có kiến nghị hình thức xử lý thích đáng với các tổ chức cá nhân sai phạm, chậm trễ.

Top