tìm kiếm

Trang nhất > Thời sự

Thứ Ba, 22/01/2019 | 02:51:51 GMT+7
Triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 20

Theo đó xác định các hoạt động cụ thể, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, trách nhiệm tổ chức pháp chế các bộ, ngành và các Sở Tư pháp.

15/05/2018 15:54:00

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1020/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022.


Theo đó xác định các hoạt động cụ thể, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, trách nhiệm tổ chức pháp chế các bộ, ngành và các Sở Tư pháp.

Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án và huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 20 - 1

Các nội dung của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, gắn với thời gian và lộ trình cụ thể; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các Chương trình, đề án, nhiệm vụ khác để sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả của Bộ Tư pháp với các bộ, ngành ở Trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Kế hoạch nhằm triển khai tốt các nội dung như: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án

Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Đề án tại miền Bắc (Thành phố Hà Nội) và miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)

Kiểm tra việc thực hiện Đề án

Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

Xây dựng văn bản, hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

Xây dựng, trình Ban cán sự đảng Chính phủ để xem xét, trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

Nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nghiên cứu, xây dựng đề xuất chính sách phục vụ việc lập hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật

Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

Xây dựng, hoàn thiện Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

Áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

Xây dựng, ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở kết quả áp dụng thí điểm

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các Cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

Xây dựng, vận hành Phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật (Phần mềm phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Xây dựng, vận hành Phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (Phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật)

Bảo đảm các Điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

Phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định về kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thi hành pháp luật theo hướng bố trí toàn diện, đầy đủ các nội dung chi và mức chi phù hợp đối với các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện kiện toàn tổ chức pháp chế các bộ, ngành; bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các sở; ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tổng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng

Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, năng lực phản ứng chính sách

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật./

Công Đảo