tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa

Thứ Bảy, 21/09/2019 | 16:12:23 GMT+7
Tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ... cần phối hợp với các địa phương liên quan, triển khai đồng bộ các hạng mục của Chương trình nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đến từng hộ dân ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

23/05/2019 15:15:00

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 193/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng việc giãn tiến độ thực hiện Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Theo đó sau khi nghe báo cáo về việc giãn tiến độ thực hiện Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước từ các đại diện các Bộ, cơ quan như Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 với mục tiêu tìm kiếm nguồn nước dưới đất có trữ lượng đủ lớn tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong việc ổn định an sinh kinh tế, dân cư, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ... cần phối hợp với các địa phương liên quan, triển khai đồng bộ các hạng mục của Chương trình nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đến từng hộ dân ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước - 1

Ảnh minh họa

Để Chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân các vùng khó khăn, vùng khan hiếm nước, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 01 tháng 7 năm 2019, trong đó tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Chương trình kể từ khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến nay, làm rõ các tồn tại, bất cập, nguyên nhân chủ yếu và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đặc biệt vai trò của các địa phương.

Xác định rõ vai trò quan trọng của Chương trình, mục tiêu, phạm vi, nhiệm vụ và các dự án thành phần, nguồn lực và phân công tổ chức thực hiện; kiên quyết loại bỏ các hoạt động không thực sự cần thiết, trùng lắp với các chương trình, dự án khác, không còn phù hợp. Nghiên cứu, huy động bổ sung nguồn lực hợp pháp khác cho thực hiện Chương trình, bao gồm cả xem xét việc lồng ghép Chương trình với các chương trình, dự án hiện có./.

Công Đảo