tìm kiếm

Trang nhất > Kinh tế

Thứ Bảy, 11/07/2020 | 02:50:16 GMT+7
Thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ". Theo đó tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành Công Thương đối với các cá nhân và các bên liên quan trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm về cung cấp và sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ; rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách giảm thiểu rủi ro cho các bên trong hoạt động kinh tế chia sẻ.

22/10/2019 16:11:00

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ". Theo đó tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành Công Thương đối với các cá nhân và các bên liên quan trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm về cung cấp và sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ; rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách giảm thiểu rủi ro cho các bên trong hoạt động kinh tế chia sẻ, bao gồm cảnh báo sớm cho người cung cấp dịch vụ và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng. Chính sách hỗ trợ người cung cấp dịch vụ tham gia vào thị trường như đơn giản hóa các thủ tục cấp phép, cung cấp các hỗ trợ tài chính cho cá nhân có ý tưởng từ các hoạt động kinh tế chia sẻ; Tạo lập thị trường cho mọi công dân thanh gia vào các hoạt động kinh tế chia sẻ. Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và dữ liệu trong công tác điều hành quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và giữ liệu giữa các Đơn vị thuộc Bộ và với các Bộ, ngành với chính quyền các cấp, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề. Rà soát đưa vào chương trình, kế hoạch đào tạo của Bộ về tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp phát triển các nền tảng về đổi mới sáng tạo với các cơ sở đào tạo, đơn vị nghiên cứu thuộc Bộ để tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu; phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế chia sẻ.

Thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ - 1

Ảnh minh họa

Nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách phát triển thương mại điện tử cho giai đoạn 2021-2025 theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích các hoạt động thương mại điện tử ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ. Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật và chính sách hiện hành thúc đẩy phát triển kinh tế chia sẻ; đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ và thương mại điện tử. Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về thương mại điện tử để bao quát được những mô hình hoạt động mới phát sinh, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế chia sẻ. Nghiên cứu các nội dung về dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới và đề xuất hướng quản lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như các cam kết hội nhập. Tăng cường giải pháp về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của công dân, đảm bảo chủ quyền không gian mạng thuộc lĩnh vực phụ trách.  Nghiên cứu, đề xuất chính sách tạo chủ động phát triển kinh tế chia sẻ; phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển kinh tế chia sẻ. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Bộ và báo cáo Chính phủ đối với các vấn đề vượt thẩm quyền xem xét ban hành các chính sách phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. Ưu tiên, khuyến khích triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ. Phát triển, ứng dụng các công nghệ nền tảng phục vụ phát triển kinh tế chia sẻ. Nghiên cứu, đề xuất quy định nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên tham gia hoạt động kinh tế chia sẻ. Nghiên cứu đề xuất quy định và tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng khi thực hiện các giao dịch trong mô hình kinh tế chia sẻ, trong đó lưu ý vấn đề lồng ghép thực hiện tiêu dùng bền vững. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là các hành vi liên quan đến bảo vệ thông tin và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.  Nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng cơ chế giải quyết khiếu nại trực tuyến nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế phát triển của các mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới./.

Công Đảo