tìm kiếm
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc

04/11/2015 09:22:12

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc