tìm kiếm

Trang nhất > Thời sự

Thứ Tư, 16/01/2019 | 21:20:40 GMT+7
Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 494/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa; Ban Chỉ đạo gồm có 16 thành viên do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ.

15/05/2018 15:48:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 494/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa; Ban Chỉ đạo gồm có 16 thành viên do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ.

 Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo: Văn phòng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tư pháp; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa - 1

Theo đó Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách các Ủy viên Ban Chỉ đạo theo văn bản cử người của các bộ, cơ quan. Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc hoạt động triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” trên phạm vi toàn quốc, các ngành, các lĩnh vực, theo khu vực và vùng miền.

Nghiên cứu, đề ra chủ trương, giải pháp huy động các nguồn lực, tập hợp lực lượng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa; chỉ đạo việc tổ chức các cuộc thi, các đợt phát động, các hoạt động vinh danh cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Từng bước đẩy mạnh các hoạt động này thành phong trào toàn dân.

 Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hệ tri thức Việt số hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển các ngành, lĩnh vực trong bối cảnh cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Trong trường hợp có sự thay đổi đại diện lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo, cơ quan liên quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh.

Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo và các ủy viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Công Đảo