tìm kiếm

Trang nhất > Thời sự

Thứ Bảy, 25/01/2020 | 09:22:57 GMT+7
Quy định về đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh thành trực thuộc Trung ương

Theo đó mục đích của Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đánh giá hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

05/11/2019 15:51:00

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó mục đích của Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đánh giá hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Quy định về đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh thành trực thuộc Trung ương - 1

Ảnh minh họa

Qua đó đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ chất lượng môi trường sống, bảo vệ sức sống hệ sinh thái, bảo vệ hệ thống khí hậu, năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống trong năm của các địa phương.

Nội dung của Bộ chỉ số được cấu trúc thành 02 nhóm, đó là: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống. Trong đó, tiêu chí đánh giá gồm: Bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức sống hệ sinh thái, bảo vệ khí hậu, năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Các chỉ số thành phần đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường bao gồm 26 chỉ số, tiêu biểu như: Chỉ số 01: Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị loại IV trở lên được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Chỉ số 03: Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất…có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn …

Tiêu chí đánh giá như việc kiểm soát nguồn ô nhiễm; quản lý chất thải nguy hại và chất thải rắn thông thường; khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường; cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ và phát triển rừng; bảo vệ hệ thống khí hậu: Sử dụng năng lượng tái tạo.  Năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: Hạ tầng kỹ thuật phục vụ bảo vệ môi trường; đầu tư cho bảo vệ môi trường; nhân lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; hiệu quả hoạt động đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Việc đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương được thực hiện bằng hình thức tính điểm đối với các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số. Điểm đánh giá của các chỉ số thành phần được sử dụng để tính Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của địa phương, viết tắt là PEPI (Provincial Environmental Protection Index). Điểm Chỉ số PEPI được sử dụng để đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương.

Cách tính điểm đạt được của từng chỉ số thành phần: điểm đạt được của từng chỉ số thành phần được xác định căn cứ vào kết quả thực hiện chỉ số thành phần của mỗi địa phương, kết quả thực hiện cao nhất trong số các địa phương và điểm tối đa của chỉ số thành phần đó. Mỗi chỉ số thành phần có số điểm tối đa là 100 điểm, ngoại trừ chỉ số thành phần 08 về số lượng sự cố môi trường do chất thải gây ra. Trọng  số của các tiêu chí, chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số được xác định căn cứ vào mức độ ưu tiên, tầm quan trọng của các tiêu chí, chỉ số thành phần đối với kết quả bảo vệ môi trường. Trọng số của Bộ chỉ số được quy định cụ thể tại Phụ lục 03 kèm theo Quyết định này và có thể được xem xét, điều chỉnh theo kỳ đánh giá để phù hợp với tình hình thực tiễn công tác bảo vệ môi trường của mỗi giai đoạn.

Đối tượng áp dụng là UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc thực hiện trong năm 2019 sẽ thí điểm đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên cơ sở Bộ chỉ số này. Từ năm 2020, áp dụng chính thức Bộ chỉ số để đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên phạm vi cả nước./.

Công Đảo