tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa

Thứ Tư, 22/05/2019 | 18:12:56 GMT+7
Phổ biến, giáo dục pháp luật tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021

Theo đó các hoạt động phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, có sự lồng ghép với các Chương trình, đề án có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hình thức đa dạng, sáng tạo, nội dung phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, vùng miền.

15/03/2019 14:53:00

ỦY Ban dân tôc vừa ban hành Quyết định 120/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”

Theo đó các hoạt động phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, có sự lồng ghép với các Chương trình, đề án có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hình thức đa dạng, sáng tạo, nội dung phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, vùng miền.

Phổ biến, giáo dục pháp luật tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 - 1

 Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần đạt được những mục tiêu của Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của người dân; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Lựa chọn 04 - 05 chuyên đề tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, Luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2018, 2019; chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, các văn bản pháp luật khác như: Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật căn cước công dân, Luật tiếp cận thông tin, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Lâm nghiệp, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống tác tham nhũng, Luật Biên giới quốc gia, Luật Trợ giúp pháp lý, pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, chính sách, quy định mới về cải cách môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh liên quan trực tiếp đến người dân và hoạt động khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.... trên cơ sở thống nhất với địa phương về địa điểm và nội dung.

Tọa đàm điểm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số tỉnh chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, hình thức và các mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả, phù hợp với đối tượng đặc thù là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; trao đổi về kinh nghiệm phối hợp, lồng ghép nguồn lực triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; trao đổi về nhu cầu, nguyện vọng và trách nhiệm của đối tượng thụ hưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số để tổng hợp, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết.

Xây dựng, duy trì hoạt động của mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng lực lượng công tác viên, tuyên truyền viên pháp luật; cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật liên quan, tập huấn và duy trì sinh hoạt định kỳ của nhóm nòng cốt, lực lượng công tác viên, tuyên truyền viên pháp luật; cung cấp tài liệu, hỗ trợ cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức ký cam kết với các hộ dân./.

Công Đảo