tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa

Thứ Tư, 22/05/2019 | 18:16:42 GMT+7
Phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng đồng đều, bình đẳng

Theo đó khai các hoạt động đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng dân số các dân tộc thiểu số rất ít người, trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc.

15/03/2019 15:26:00

Ngày 14 tháng 3 năm 2019 Ủy ban Dân tộc  ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc.

Theo đó khai các hoạt động đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng dân số các dân tộc thiểu số rất ít người, trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc.

Phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng đồng đều, bình đẳng - 1

Đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8/2019. Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Tổ chức hội thảo xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập về mẫu phiếu điều tra đánh giá thực trạng chất lượng dân số của các dân tộc rất ít người; Địa điểm: Tại Hà Nội; Thành phần: Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; Đánh giá thực trạng chất lượng dân số của dân tộc Ơ Đu thông qua phiếu điều tra đối với cá nhân, các tổ chức thuộc cấp xã, huyện, tỉnh.

Tổ chức hội thảo xin ý kiến của địa phương về giải pháp để nâng cao chất lượng dân số các dân tộc rất ít người; Địa điểm: Nghệ An; Thành phần: Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh, Chi cục dân số - KHHGĐ cấp tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo; Trung tâm dân số - KHHGĐ cấp huyện, một số phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện, đại diện lãnh đạo xã, các đoàn thể xã...

Cụ thể tại Kon Tum đánh giá thực trạng chất lượng dân số của dân tộc Brâu, Rơ Măm thông qua phiếu điều tra đối với cá nhân, các tổ chức thuộc cấp xã, huyện, tỉnh. Tổ chức hội thảo xin ý kiến của địa phương về giải pháp để nâng cao chất lượng dân số các dân tộc rất ít người; Địa điểm: Nghệ An hoặc Hà Tĩnh; Thành phần: Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh, Chi cục dân số - KHHGĐ cấp tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo; Trung tâm dân số - KHHGĐ cấp huyện, một số phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện, đại diện lãnh đạo xã, các đoàn thể xã...

Tại Sơn La, Lào Cai: đánh giá thực trạng chất lượng dân số của dân tộc Brâu, Rơ Măm thông qua phiếu điều tra đối với cá nhân, các tổ chức thuộc cấp xã, huyện, tỉnh;

Tổ chức hội thảo xin ý kiến của địa phương về giải pháp để nâng cao chất lượng dân số các dân tộc rất ít người; Địa điểm: Nghệ An hoặc Hà Tĩnh; Thành phần: Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh, Chi cục dân số - KHHGĐ cấp tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo; Trung tâm dân số - KHHGĐ cấp huyện, một số phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện, đại diện lãnh đạo xã, Hội phụ nữ./.

Công Đảo